Общий Тестовый Экзамен 4-(MİQ 2020)-Составитель тестов Гюнель Алиева

 Общий Тестовый Экзамен 4-(MİQ 2020)-Составитель тестов Гюнель Алиева  1.Дополните предложение: ====================позволяет понимать свои чувства, видеть различие между ними, способность выражать их в символической форме. Такой человек отличается осознанностью и способностью управлять собственным поведением. Дети, у которых преобладает такой тип интеллекта, умеют здраво рассуждать и делать правильные […]

MİQ 2020 SINAQ 4-KURİKULUMUN YENİ QAYDA VƏ DƏYİŞİKLİKLƏRİ ƏSASINDA-MÜƏLLİF:GÜNEL ƏLİYEVA

MİQ 2020 SINAQ 4–KURİKULUMUN YENİ QAYDA VƏ DƏYİŞİKLİKLƏRİ ƏSASINDA-MÜƏLLİF:GÜNEL ƏLİYEVA 1. Biliyin bu növünə müəyyən bilik sahəsinə uyğun faktları ümumiləşdirən təsnifatlar, prinsiplər, ümumiləşdirmələr, nəzəriyyələr, modellər, strukturlar daxildir: A)Konseptual bilik B)Prosedural bilik C)Metakoqnitiv bilik D)Faktoloji bilik E)Heç biri MİQ 2020 SINAQ 4–KURİKULUMUN YENİ QAYDA VƏ DƏYİŞİKLİKLƏRİ […]