MÖVZU SINAQ İMTAHANI 1-KURİKULUM

1-ci bölmə üzrə yekunlaşdırıcı testlər    MSİ 1-Mövzu Sınaq İmtahanı 1 TEST TƏRTİBÇİSİ GÜNEL ƏLİYEVA 1. Hovard Qardnerin müəyyənləşdirdiyi intellekt tiplərindən hansına görə intellekt insanın özünü anlaması ,öz hislərini, istəklərini, ehtiyaclarını müəyyən edə bilməsindən ibarətdir. Təqdim olunan şəklə və kontekstə əsasən sözügedən anlayışı müəyyən edin. […]

ОБШИЙ ТЕСТОВЫЙ ЭКЗАМЕН

                                   Составитель тестов Гюнель Алиева  1.Выберите вариант,  дающий самое   полное и правильное определение термина куррикулум. А) Концептуальный  документ отображающий  важные вопросы, связанные с содержанием, организацией  и оцениванием  образования.B) Государственный документ отображающий   программы образования (куррикулум) , результаты и стандарты содержания учебных программ , учебные предметы, предусмотренные […]

“MAKSİMUM 10000 TEST” KİTABINDAN KURİKULUM TESTLƏRİ

DƏRS 4 TƏHSİL SAHƏSİNDƏ İSLAHATLAR-GÜNEL ƏLİYEVAMAKSİMUM 10000 TEST kitabından KURİKULUM HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT ‘’Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsindəİslahat Proqramı’’ neçənci ildə təsdiq olunmuşdur?A)15 iyun 1999-cu ilB)14 avqust 1998-ci ilC)12 sentyabr 1995-ci ilD)20 may 1992-ci ilE)16 yanvar 1994-cü il 2.Təhsil sahəsində İslahat Proqramı neçənci illəri əhatə edir?A)1999-2013-cü […]